คณะกรรมการ

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน วาระปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑

นายสมภพ โปษะกฤษณะ

นายสมภพ โปษะกฤษณะ

นายกสมาคม
ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล

ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล

อุปนายกคนที่ 1
พ.อ.รวิศ รัชตะวรรณ

พ.อ.รวิศ รัชตะวรรณ

อุปนายกคนที่ 2
นายศุภโชค จินดาพล

นายศุภโชค จินดาพล

อุปนายกคนที่ 3
พล.อ.สิโรจน์ ชูศักดิ์

พล.อ.สิโรจน์ ชูศักดิ์

อุปนายกคนที่ 4/ ฝ่ายสวัสดิการและสวัสดิภาพ

นายนัยสันต์ จันทรศรี

นายนัยสันต์ จันทรศรี

อุปนายกคนที่ 5/เลขานุการ
นายรุ่งโรจน์ ภักดีบำรุง

นายรุ่งโรจน์ ภักดีบำรุง

ฝ่ายสวัสดิการและสวัสดิภาพ
นายโชติวิทย์ ธรรมสุจิตร

นายโชติวิทย์ ธรรมสุจิตร

ฝ่ายสวัสดิการและสวัสดิภาพ
นางชีวัน เขียววิจิตร

นางชีวัน เขียววิจิตร

ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์
นายณัฐพัชร์ อภิรักษ์นานนท์

นายณัฐพัชร์ อภิรักษ์นานนท์

ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์

นพ.ประยุทธ ตันสุริยวงษ์

นพ.ประยุทธ ตันสุริยวงษ์

ฝ่ายวิชาการ
นางบุณฑริกา วิศวสมภพ

นางบุณฑริกา วิศวสมภพ

ฝ่ายวิชาการ
นางสาวดวงใจ จงธนากร

นางสาวดวงใจ จงธนากร

ฝ่ายวิชาการ
พ.ต.อ.นพ.อนุสรณ์ รัตนพานิชย์กิจ

พ.ต.อ.นพ.อนุสรณ์ รัตนพานิชย์กิจ

ฝ่ายวิชาการ
ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ

ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ

ฝ่ายวิชาการ
นางสมฤดี แย้มขจร

นางสมฤดี แย้มขจร

ปฏิคม
นางสาวกาญจนา ถาวร

นางสาวกาญจนา ถาวร

ปฏิคม
นายนัดดา สุขสวัสดิ์

นายนัดดา สุขสวัสดิ์

ปฏิคม
นพ.ธนบดินทร์ คชเสนี

นพ.ธนบดินทร์ คชเสนี

ปฏิคม
ผศ.พวงทอง พุ่มอยู่

ผศ.พวงทอง พุ่มอยู่

ประชาสัมพันธ์
นายภาดล ปาละนันทน์

นายภาดล ปาละนันทน์

ประชาสัมพันธ์
นายสุรศักดิ์  จงพิพัฒน์ชัย

นายสุรศักดิ์ จงพิพัฒน์ชัย

นายทะเบียน
พ.ต.อ.หญิง กิดานันท์ คมขำ

พ.ต.อ.หญิง กิดานันท์ คมขำ

เหรัญญิก
นางอินทิรา บุญญานุวัตร

นางอินทิรา บุญญานุวัตร

ผู้ช่วยเหรัญญิก
นางพรรณสิริ เกษสุรินทร์ชัย

นางพรรณสิริ เกษสุรินทร์ชัย

ผู้ช่วยเลขานุการ
นางเลิศมณีฉัตร มักสกุล

นางเลิศมณีฉัตร มักสกุล

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
นางสาวดวงนภา สุขจำรัส

นางสาวดวงนภา สุขจำรัส

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ