วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของสมาคม

– ส่งเสริมความเข้าใจอันดี แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครองและครูอาจารย์

– ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน

– ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและครูในด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ

– ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือในการศึกษาของนักเรียน การสร้างจริยธรรม การแก้ปัญหา และการรบรมนักเรียน

– ส่งเสริมสวัสดิการของนักเรียนและสมาชิก

– ร่วมมือกับรัฐบาล องค์กร สมาคม มูลนิธิ และบุคคลภายนอก ในอันที่จะส่งเสริมนักเรียน และสมาชิกในด้านความรู้ ความประพฤติ อนามัย และ สวัส ดิการ ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

สมาคมมีสมาชิก 2 ประเภท คือ

– สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ที่เผ็นผู้แหครองนักเรียน หรือเป็นครูอาจารย์ของโรงเรียน และคณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับของสมาคม

– สมาชิกกิตติมศักดิ์ได้แก่ ผู้ทรงคุณวิฒิ หรือผู้ที่อุปการคุณแก่สมาคม หรือแก่โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันซึ่งคณะกรรมการมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการที่มาประชุมและออกเสียง สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ เริ่มเมื่อได้ตอบรับคำเชิญเป็นลายลักษณ์อักษรถึงนายกสมาคม

ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม

– สมาชิกสามัญที่เป็นผู้ปกครองนักเรียนต้องเสียค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคมดังนี้

ค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ค่าบำรุงสมาคมตลอดชีพ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

– สมาชิกสามัญที่เป็นครูอาจารย์ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียนครั้งแรกและ

บำรุงสมาคม

ระยะเวลาการคำรงตำแหน่ง

– คณะกรรมการสมคมฯ อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลดังนี้

– ตาย

– ลาออก

– ขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อ 6

– ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตำแหน่ง

– การดำเนินการของสมาคมฯ ตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้

– ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม มีจำนวนอย่างน้อย 10 คน อย่างมากไม่เกิน 25 คน คณะกรรมการนี้ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคมและให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกันเองเป็นนายกสมาคม 1 คน และอุปกนายกไม่เกิน 3 คน ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน เป็นอุปนายกคนที่ 1 โดยตำแหน่ง

– ให้กรรมการผู้ริเริ่มจัดตั้งสมาคม มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเหมือนคณะกรรมการบริหารสมาคมทุกประการ จนกว่าคณะกรรมการบริหารซึ่งที่ประชุม ใหญ่เลือกตั้งมารับมอบหมายงาน

ให้กรรมการผู้ริเริ่มจัดตั้งสมาคมนี้ จัดให้มีการประชุมใหญ่ภายใน 1 ปีนับ ตั้งแต่จดทะเบียนสมาคมเพื่อเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารของสมาคมต่อไป

– สมาชิกในปีก่อตั้งสมาคมได้แก่ ผู้ที่เป็นผู้ปกครองนักเรียน หรือเป็นครูอาจารย์ของโรงเรียน

– ขอ้บังคับฉบับนี้นั้น ให้เริ่มใช้บังคับได้นับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นต้นไป

– เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าผู้เริ่มการทั้งหมดเป็นสมาชิกสามัญ