กิจกรรมสมาคม

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู สาธิตปทุมวัน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

August 24, 2018 0

ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน ได้ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นั้น คณะกรรมการเลือกตั้งฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ปรากฏว่า ผู้สมัครหมายเลข 16  นางภัสส์กุญช์  สิงมหาศักดิ์ มีผู้เซ็นรับรอง 2 คน แต่นายศุภโชค  จินดาพล ผู้ลงนามรับรอง มีคูณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับ ในการลงนามรับรอง จึงมีผลทำให้จำนวนผู้รับรอง นางภัสส์กุญช์  สิงมหาศักดิ์  […]

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน

August 21, 2018 0

  ประกาศผลอย่างเป็นทางการ สำหรับการเลือกตั้ง คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน ซึ่งเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด 887 คน และมี บัตรเสีย 42 ใบ  ผลการเลือกตั้ง เป็นดังนี้ สมาชิกที่เป็น อาจารย์  ลำดับที่ 1 นายศักดิ์สิทธิ์  โอปัณณา        777 คะแนน […]

นายกสมาคม

นายสมภพ  โปษะกฤษณะ

นายสมภพ โปษะกฤษณะ

นายกสมาคม

ปฏิทินกิจกรรม

ไม่มีกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในขณะนี้