ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู สาธิตปทุมวัน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน ได้ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นั้น

คณะกรรมการเลือกตั้งฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ปรากฏว่า ผู้สมัครหมายเลข 16  นางภัสส์กุญช์  สิงมหาศักดิ์ มีผู้เซ็นรับรอง 2 คน แต่นายศุภโชค  จินดาพล ผู้ลงนามรับรอง มีคูณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับ ในการลงนามรับรอง จึงมีผลทำให้จำนวนผู้รับรอง นางภัสส์กุญช์  สิงมหาศักดิ์  ไม่ครบถ้วน การสมัคราจึงเป็นโมฆะ

คณะกรรมการเลือกตั้งฯ จึงมีมติให้เลื่อนผู้สมัครหมายเลข 19 นางปรารถนา มังกรพานิชย์ ซึ่งได้คะแนนในลำดับถัดไปขึ้นมาแทน

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561