ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน

 

ประกาศผลอย่างเป็นทางการ สำหรับการเลือกตั้ง คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน ซึ่งเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด 887 คน และมี บัตรเสีย 42 ใบ  ผลการเลือกตั้ง เป็นดังนี้

สมาชิกที่เป็น อาจารย์ 

ลำดับที่ 1 นายศักดิ์สิทธิ์  โอปัณณา        777 คะแนน

ลำดับที่ 2 นายชวลิตร      ศรีคำ              687 คะแนน
ได้รับเลือกทั้ง 2 ท่าน

สมาชิกที่เป็น ผู้ปกครอง

ลำดับที่ 1 ศาตราจารย์นายแพทย์ธวัชชัย   อัครวิพุธ     680 คะแนน

ลำดับที่ 2 ศาตราจารย์นายแพทย์พรพรหม  เมืองแมน      674 คะแนน

ลำดับที่ 3 นายแพทย์ ธนบดินทร์   คชเสนีย์        660 คะแนน

ลำดับที่ 4 พันตำรวจเอกหญิงกิดานันท์  คมขำ     619 คะแนน

ลำดับที่ 5 นายศุภโชค   จินดาพล         602 คะแนน ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกฯ

ลำดับที่ 6 นายอนุชา  เทวานฤมิตรกุล          518 คะแนน

ลำดับที่ 7 นายจุฑาพล   เมตตาสัตย์             515 คะแนน

ลำดับที่ 8 นายนัดดา   สุขสวัสดิ์                    510 คะแนน

ลำดับที่ 8 นายเสถียร  โชคดีพาณิชย์           510 คะแนน

ลำดับที่ 10 นางวริษฐา  สุขคง             497 คะแนน

ลำดับที่ 11 นางพรรณสิริ  เกษสุรินทร์ชัย         490 คะแนน

ลำดับที่ 12 รองศาสตราจารย์อนุชาติ  ศรีศิริวัฒน์        450 คะแนน

ลำดับที่ 13 นางธานิยา   สมอ              448 คะแนน

ลำดับที่ 14 นายวุฒิพงษ์  อมรชัยชาญ         441 คะแนน

ลำดับที่ 15 นางนงลักษณ์  ชูประสิทธิ์           435 คะแนน

ลำดับที่ 16 นางภัสส์กุญช์  สิงมหาศักดิ์        430 คะแนน เลื่อนเป็นอันดัน 15

ลำดับที่ 17 นางปรารถนา  มังกรพานิชย์          386 คะแนน

ลำดับที่ 18 นางพรพิไล  เวชชาภินันท์            378 คะแนน

ลำดับที่ 19 นายเอกพงษ์  หริ่มเจริญ              372 คะแนน

ลำดับที่ 20 นางสาวประภัสสร  ดิษสกุล         347 คะแนน

ลำดับที่ 21 นายเกษมสุข  บุญเจริญ              338 คะแนน

ลำดับที่ 22 นางสาวชไมมาศ   บรรพพงศ์      319 คะแนน

ลำดับที่ 23 นายพรชัย  เวศย์วิบูลย์         306 คะแนน

หมายเหตุ ด้วยนายศุภโชค  จินดาพล ผู้สมัครหมายเลข 2  และได้รับการเลือกตั้งในอันดับที่ 5 ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวันจึงเลื่อนผู้สมัครที่ได้รับคะแนนในลำดับถัดไปขึ้นมาแทน

ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561