ประวัติ และ วิสัยทัศน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการสมาคมฯ – สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน