ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู สาธิตปทุมวัน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

August 24, 2018 pta-satitpatumwan 0

ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน ได้ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นั้น คณะกรรมการเลือกตั้งฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ปรากฏว่า ผู้สมัครหมายเลข 16  นางภัสส์กุญช์  สิงมหาศักดิ์ มีผู้เซ็นรับรอง 2 คน แต่นายศุภโชค  จินดาพล ผู้ลงนามรับรอง มีคูณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับ ในการลงนามรับรอง จึงมีผลทำให้จำนวนผู้รับรอง นางภัสส์กุญช์  สิงมหาศักดิ์  […]