การประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 7

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 สมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน
ได้จัดการประชุมสมาคมฯ  ครั้งที่ 7 ขึ้น โดยในวาระนี้
ได้มีพิธีแสดงความยินดีต้อนรับนายกสมาคมฯ คนใหม่ ได้แก่ รองศาสตราจารย์พินิติ  รตะนานุกูล
และพิธีมุทิตาคารวะอุปนายกสมาคมคนที่ 1 ท่านผู้อำนวยการสมลักษณ์  จันทร์น้อย
ในวาระเกษียณอายุราชการ  ณ  โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ