เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน

สมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน

ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน

เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน

วันเสาร์ที่  ๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

ณ ลานหน้าอาคารสาธิตปทุมวัน ๕